ANBI Informatie

Informatie t.b.v. ANBI regeling Vlearmoesbus Neede.

ANBI staat voor: Algemeen Nut Beogende Instelling.

Giften aan ANBI instellingen zoals de Vlearmoesbus zijn voor de belasting aftrekbaar. Schenkingen zijn voor de Stichting vrij van schenkbelasting!

Naam:                         Stichting Busje 2009

                                    h.o.d.n. Vlearmoesbus Neede

KvK-nummer:           09207624

RSIN-nummer:         8213 65 484

Contactgegevens:      secretariaat: Leussinkweg 12, 7161 XK  Neede

                                    Website: www.buurtbusplusneede.nl

Bestuur:                     zie K.v.K. òf voornoemde website onder: organisatie/bestuur.

Hoofdlijnen actueel beleidsplan:     

                                   Het organiseren en exploiteren van vervoer, (op afroep, van deur naar deur) voor ouderen en minder valide mensen van Neede en Omstreken.

Passagiers kopen jaarlijks een lidmaatschapskaart (thans €20,-) en bovendien een ritkaartje (nu €1,20/rit) of een 10-rittenkaart voor € 11,–  De vervoerskaartjes kunnen laag gehouden worden omdat de Stichting  neveninkomsten heeft uit o.a. :

*    sponsoring door diverse bedrijven en instellingen (zie website).

  • giften en donaties
  • vergoeding voor wassen buurtbussen
  • diverse acties w.o. een jaarlijkse rommelmarkt/fancy fair.

Beloningsbeleid:        zowel de Buurtbussen als de Vlearmoesbus worden uitsluitend

door vrijwillige chauffeurs gereden.

Ook de bezoldiging voor de bestuursleden is nihil.

Doelstelling:   De stichting heeft ten doel:

a.         het organiseren en exploiteren van vervoer voor ouderen en minder valide bewoners van Neede en Omstreken.

b.         het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

  • Al hetgeen te doen wat nodig is om Busje 2009 (Vlearmoesbus) in Neede zo goed mogelijk te laten functioneren.
  • Op afroep mensen van deur – tot – deur vervoer te bieden in Neede en omstreken die niet van enig ander vervoer gebruik kunnen maken.
  • Overleg te voeren met gemeentelijke, provinciale of rijksoverheid en met het bij het openbaar vervoer betrokken personen/organisaties, ter optimalisering van de openbaar vervoersmogelijkheid in het betrokken gebied.

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten:

Vervoerde personen/aantal ritten                +          aantal verkochte ledenkaarten:

2015:   6194                                                    2015: 142

2016:   5649                                                    2016: 122

2017:   6968                                                    2017: 118

2018:   6636                                                    2018: 138

2019:   6440                                                    2019: 149

2020: 2020: 108

2021: 789 2021: 69

Versterkingsritten, ter ondersteuning van de buurtbus,

worden een paar jaar al niet meer door de Vlearmoesbus gedaan en worden nu in eigen beheer c.q. met eigen Arriva-busjes verzorgd!

Financiële verantwoording:

De financiële administratie wordt door de penningmeester bijgehouden. Jaarlijks wordt per 31-12 gezamenlijk met een plaatselijke accountant het jaarverslag samengesteld.

Het verslag wordt daarna door een kascommissie, bestaande uit 2 leden, gecontroleerd en zij doet daar verslag van in de jaarvergadering.

In de jaarvergadering wordt het verslag door de penningmeester gepresenteerd en wordt er decharge verleend aan de penningmeester voor het gevoerde financiële beleid.

JAARCIJFERS v.d. 3 MEEST RECENTE BOEKJAREN VOLGEN HIERONDER: