ANBI informatie

ANBI staat voor:
Algemeen Nut Beogende Instelling.
Giften aan ANBI instellingen zoals de Vlearmoesbus zijn belasting aftrekbaar.

NaamStichting Busje 2009
h.o.d.n. Vlearmoesbus Neede
KvK-nummer09207624
RSIN-nummer8213 65 484
Contactgegevens Secretariaat: Leussinkweg 12, 7161 XK  Neede
Website: www.buurtbusplusneede.nl
Bestuur:zie K.v.K. of voornoemde website onder: organisatie/bestuur.

Hoofdlijnen actueel beleidsplan: 

Het organiseren en exploiteren van vervoer, op afroep, van deur naar deur, voor ouderen en mindervalide mensen van Neede en omstreken.
Passagiers kopen jaarlijks een lidmaatschapskaart á € 20,- en per rit een kaartje á € 1,20 of een 10-rittenkaart voor € 11,–  
De Stichting heeft neveninkomsten uit o.a. :

  • sponsoring door diverse bedrijven en instellingen (zie website).
  • giften en donaties
  • vergoeding voor wassen buurtbussen
  • diverse acties

Beloningsbeleid:       

Zowel de Buurtbussen als de Vlearmoesbussen worden uitsluitend door vrijwillige chauffeurs gereden. Ook de bezoldiging voor de bestuursleden is nihil.

Doelstelling:  

  • het organiseren en exploiteren van vervoer voor ouderen en minder valide bewoners van Neede en Omstreken.
  •  het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.       

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

  • Al hetgeen te doen wat nodig is om Busje 2009 (Vlearmoesbus) in Neede zo goed mogelijk te laten functioneren.
  • Op afroep mensen van deur – tot – deur vervoer te bieden in Neede en omstreken die niet van enig ander vervoer gebruik kunnen maken.
  • Overleg te voeren met gemeentelijke, provinciale of rijksoverheid en met de bij het openbaar vervoer betrokken personen/organisaties, ter optimalisering van de openbaar vervoersmogelijkheid in het betrokken gebied.

Overzicht van activiteiten:

Vervoerde personen/aantal rittenaantal verkochte ledenkaarten
20196440149
20201325108
2021151069
20223726106
20235052130
gem./jaar*)5045123
*) gemiddeld per jaar berekend over de jaren 2013 t/m 2023

Financiële verantwoording:

De financiële administratie wordt door de penningmeester bijgehouden. Jaarlijks wordt per 31-12 gezamenlijk met een plaatselijke accountant het jaarverslag samengesteld.
Het verslag wordt daarna door een kascommissie, bestaande uit 2 leden, gecontroleerd en zij doet daar verslag van in de jaarvergadering.
In de jaarvergadering wordt het verslag door de penningmeester gepresenteerd en wordt er decharge verleend aan de penningmeester voor het gevoerde financiële beleid.

Jaarcijfers van de 3 meest recente boekjaren: